#

انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف دفاتر تاكسي تلفني، آموزشگاه رانندگي و پيك موتوري شيراز

اسامي داوطلبان هيات مديره و بازرس به ترتيب حروف الفبا اسامي داوطلبان هيات مديره و بازرس به ترتيب حروف الفبا

دانلود فایل پیوست